Aydın Efeler Municipality Building - Project Description :


Kent; fiziksel çevre, doğal çevre, kentli-kent ilişkisi, kentlinin günlük aktiviteleri ile şekillendiği bir bütündür. Bu bütünlüğün içinde kentin fiziksel yapısı, kentin sosyal yaşantısını şekillendirdiği gibi, sosyal yaşantı da fiziksel yapının dönüşümünde ve gelişiminde etkilidir. Bu gelişimde  doğal çevre ile kentli alışkanlıkları ilişkisi de önemlidir.  Bu çok katmanlı yapıdan  oluşan  kent, yeni ihtiyaçlar yaratarak kentin hareketli-döngüsel  yapısının sürekliliğini sağlar.

Lefebvre ‘Kent Hakkı Manifestosu’nda  kentin, kent toplumuna ve bu toplumun gündelik hayatına hizmet etmesi gerektiğini savunur. ‘Kent yaşamını niteleyen toplumsallık  dikkate alınmalı, bu hak hümanizma ve demokrasinin koşulu olmalıdır’ der.

Efeler Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası için verilen proje alanı Aydın ilinin tam merkezi konumundadır. Alanın ve tasarımın yapısal, çevresel, yeşil doku.... gibi  konularla irdelenerek  sorunlu kent dokusunun içinde doğru çözümlemelerle var olması önemli bir girdi olacaktır. Dolayısı ile projenin kent toplumuna hizmet etmesi ve gündelik hayat içinde yer alması projemizin ana fikrini oluşturmuştur.

Projeye başlarken üç  sorunsalı irdeleyerek tasarım yaklaşımımızı oluşturduk.

· Birincisi mevcut kentin bu alana ne söylediğini anlamak

· İkincisi alanın ve yapının yakın çevresine göre oluşumu

· Üçüncüsü ise alanın kendi iç sorunlarının ihtiyaca göre tanımlandırılması

 

Konuya bu üç soruna cevap vermek ve bu cevapları birbirleriyle ilişkilendirerek başlamayı doğru buluyoruz. Bu sorunları anlamlandırdığımızda  günümüzün yerel yönetim yapıları, kendi yarattıkları ve parçası oldukları kentsel mekân ile ilişki içinde, kolay ulaşılan, sahiplenilerek kullanılan fiziksel ortamlar oldukları kadar kent mekânındaki fiziksel varoluşlarıyla da yerel yönetim - kentli ilişkisi adına soyut düzlemde anlamlar barındıran bir bütün olabileceklerdir.

Project Details :


Date : 24.08.2016

Title : Aydın Efeler Municipality Building

Client : Efeler Municipality

Location : Aydın

Area : 28.850 m²

Status : 1st Prize

Scroll to Top