Mugla City Hall - Project Description :


Kent; fiziksel çevre, doğal çevre, kentli-kent ilişkisi, kentlinin günlük aktiviteleri ile şekillendiği bir bütündür. Bu bütünlüğün içinde kentin fiziksel yapısı, kentin sosyal yaşantısını şekillendirdiği gibi, sosyal yaşantı da fiziksel yapının dönüşümünde ve gelişiminde etkilidir. Bu gelişimde  doğal çevre ile kentli alışkanlıkları ilişkisi de önemlidir.  Bu çok katmanlı yapıdan  oluşan  kent, yeni ihtiyaçlar yaratarak kentin hareketli-döngüsel  yapısının sürekliliğini sağlar.

Milas Kamu Binası için verilen proje alanı Milas’ın  merkezi konumundadır. Alanın ve tasarımın yapısal, çevresel, yeşil doku.... gibi  konularla irdelenerek  sorunlu kent dokusunun içinde doğru çözümlemelerle var olması önemli bir girdi olacaktır. Dolayısı ile projenin kentliye  hizmet etmesi ve gündelik hayat içinde yer alması projemizin ana fikrini oluşturmuştur.

Projeye başlarken aşağıdaki konuları irdeleyerek tasarım yaklaşımımızı oluşturduk.

1-Birincisi mevcut kentin bu alana ne söylediğini anlamak

2-İkincisi alanın ve yapının yakın çevresine göre oluşumu

3-Üçüncüsü ise alanın kendi ve dış  sorunlarının ihtiyaca göre tanımlandırılması

Milas kentine ilk baktığımızda 2 farklı doku gözükmektedir. İlk yerleşkenin olduğu kuzeyde organik –dağınık dokulu merkez ile daha sonra güneyinde yeni yerleşim bölgesinin kısmen düzenli dokusu. Her 2 bölgenin de aslında ortak özelliği büyük kütlelerden oluşmaması,  parçalı ve küçük dokulu bir yapıya sahip olmaları. Bizim tasarım alanımımız kentin güney bölgesinde yeni kent dokusu içinde yer almaktadır. Biz bu alanda büyük kütleli bir yapı yapmayı doğru bulmuyoruz. Yeni yerleşim bölgesi dokusunun düzen bilgisine sahip ama eski kent merkezinin sahip olduğu çok parçalı, sokaklı ve mahalle hissiyatı duygularının  da burada devam ettirilmesi gerektiğine inanmaktayız. Bunun için düzenli ama parçalı yerleşmeyi doğru buluyoruz.

Project Details :


Date : 10.09.2018

Title : Mugla City Hall

Client : ilbank

Location : Mugla

Area : 10.000 m² m²

Status : Proposal

Scroll to Top